Algemene Voorwaarden Martijn Postma

Artikel 1 Definities   

 1. Martijn Postma: handelsnaam van Boerin en de Kok

hierna te noemen: Boerin en de Kok

Boerin en de Kok: de Vennootschap onder firma Boerin en de Kok, optredend onder haar handelsnamen: Boerin en de Kok en MartijnPostma 

 1. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boerin en de Kok een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Boerin en de Kok te leveren producten en/of door Boerin en de Kok te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Boerin en de Kok georganiseerde activiteiten.  
 2. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Boerin en de Kok, die betrekking hebben op de producten of diensten van Boerin en de Kok.  
 3. Activiteit: de door Boerin en de Kok aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit: 
  a) het geven van kookworkshops; 
  b) het geven van kookcursussen; 
  c) het organiseren van culinaire reizen;
  d) het verzorgen van vergaderingen;
  e) het verzorgen van diners/catering  

Artikel 2 Algemeen   

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Boerin en de Kok te leveren producten of te verrichten diensten.  
 2. Boerin en de Kok kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.   

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst   

 1. Indien de klant Boerin en de Kok verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Boerin en de Kok te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
 2. Een door Boerin en de Kok gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Boerin en de Kok in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Boerin en de Kok dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermailing van Boerin en de Kok nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.  
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Boerin en de Kok binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt. 
 4. Indien de klant van Boerin en de Kok bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, kom aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Boerin en de Kok uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.  
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.  
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.   

Artikel 4 De prijs   

 1. De door Boerin en de Kok opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en vervoerskosten en zijn gebaseerd op: 
  -inkoopprijzen; 
  -kosten van arbeidsloon;
  -sociale lasten, belastingen.  
 2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Boerin en de Kok gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.   

Artikel 5 Betaling   

 1. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Boerin en de Kok gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.  
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder 

Nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.  

 1. Boerin en de Kok behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.  
 2. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.  
 3. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Boerin en de Kok lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.  
 4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Boerin en de Kok voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting. 
 5. Indien de klant langer verblijft dan de genoemde tijden in de bevestiging, behoudt Boerin en de Kok zich het recht voor de extra genoten tijd in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn:
  a) € 50,- per half uur voor groepen tot 18 deelnemers
  b) € 75,- per half uur van 18 tot 32 deelnemers
  c) € 100,- per half uur bij 32 tot 48 deelnemers
  d) € 150,- per half uur bij 48 tot 62 deelnemers
  e) € 200,- per half uur bij 62 tot 80 deelnemers
  f) € 250,- per half uur bij 80 deelnemers of meer. 
  Alle bovenstaande zijn exclusief de extra genuttigde consumpties in de uitgelopen tijd. 

Artikel 6 Opzegging   

 1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.  
 2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk.  

3 A. Groepskooklessen/wijnproeverijen en vergaderruimte Indien de klant de overeenkomst terzake van het geven van groepskooklessen al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal  deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon een bedrag van:
a) 25% is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan  28 dagen zit;
b) 50% is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 21 dagen zit; 
c) 75% is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit 
d) Het volledige bedrag indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit.  De geoffreerde dranken zullen in geval van ontbinding niet in rekening worden gebracht.  

3 B. Culinaire workshops, kookcursussen en wijncursussen.  Indien de klant de overeenkomst terzake van de culinaire workshop, kook-of wijncursus al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per  deelnemende persoon de volgende kosten verschuldigd zijn:
a) Wanneer er tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit meer dan 42 dagen zitten zijn er geen annuleringskosten verschuldigd 
b) 25% van het cursusbedrag is verschuldigd indien tussen de opzegging en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 42 dagen zit; 
c) 50% van het cursusbedrag is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 28 dagen zit; 
d) 75% is verschuldigd indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 14 dagen zit 
e) Het volledige cursusbedrag is verschuldigd (van elke onder 3 B genoemde activiteit) indien tussen de ontbinding en het plaatsvinden van de activiteit minder dan 7 dagen zit. 
f) Boerin en de Kok behoudt zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen de activiteit tot 7 dagen voor aanvang zonder verplichtingen te annuleren. Alle reeds betaalde cursusgelden worden in dit geval per omgaande teruggestort.  

3 C. Culinaire reizen  Indien de klant de overeenkomst terzake van de culinaire reis al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan de activiteit) geldt dat de klant per deelnemende persoon behalve de  verschuldigde reserveringskosten een bedrag verschuldigd is van:
a) de aanbetaling bij annulering tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag; 
b) 60% van de reissom bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; 
c) 75% van de reissom bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag; 
d) de volledige reissom bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later.   

 1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de eerste dag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.   

Artikel 7 Het verrichten van diensten   

 1. Boerin en de Kok zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.    

Artikel 8 Aansprakelijkheid   

 1. Boerin en de Kok is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Boerin en de Kok is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.  
 2. Boerin en de Kok is niet aansprakelijk voor schade door de door Boerin en de Kok geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Boerin en de Kok die de schade hebben veroorzaakt.  
 3. Boerin en de Kok is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Boerin en de Kok die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Boerin en de Kok niet aansprakelijk. 
 4. Boerin en de Kok is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Boerin en de Kok. De klant vrijwaart Boerin en de Kok voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Boerin en de Kok verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Boerin en de Kok.  
 5. Boerin en de Kok zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Boerin en de Kok verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen  de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: -niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Boerin en de Kok en/of door Boerin en de Kok ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Boerin en de Kok toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Boerin en de Kok is in die gevallen niet schadeplichtig.